תקנון

1 כללי
1.1 “סטודיו טלי” הוא אתר האינטרנט של טלי עזריה, המציע לגולשי האינטרנט מוצרים למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.
1.2  בכל מקום בתקנון זה בו יש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
1.3  שימוש באתר ” סטודיו טלי ” ורכישת מוצר המוצע למכירה ע”י ” סטודיו טלי “, מהווה את הסכמת הגולש באינטרנט (להלן: “הלקוח”) לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה ואם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ” סטודיו טלי “.

1.4  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה הלקוח באתר ” סטודיו טלי “, והוראות אלה מהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר ” סטודיו טלי “.

2 הזמנת מוצר
2.1  עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר ” סטודיו טלי ” מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, זמן אספקה מחיר וכיו”ב.
2.2  לרכישת מוצר דרך הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המופיע באתר ולמסור את הפרטים הבאים: שם המוצר הנבחר, שם הלקוח,
כתובת למשלוח המוצר שנבחר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון זמין ומספר כרטיס אשראי תקף. נציג ” סטודיו טלי ” יאשר ללקוח, טלפונית,
שהמוצר הנבחר נמצא במלאי ושהלקוח יכול להזמינו.
2.3 לרכישת מוצר דרך האתר, יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים  במקומות המיועדים לכך,
לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר. לצורך ביצוע יעיל ומהיר של ההזמנה יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים.
2.4  מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ”ל לרכישת מוצר דרך האתר, יחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוח (להלן: “הזמנת המוצר”).
2.5  עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, אתר ” סטודיו טלי ” תשלח ללקוח, הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה.   הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את ” סטודיו טלי ” בשום צורה.
2.6  מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.

3 תשלום
3.1  עם קבלת הזמנת המוצר, ” סטודיו טלי ” תבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי.
3.2  עם קבלת הזמנת המוצר ” סטודיו טלי ” תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שנמסר מול חברת כרטיסי האשראי ורק לאחר אישור הפרטים  והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי, תאושר הזמנת המוצר ו” סטודיו טלי ” תפעל לאספקת המוצר.
3.3  חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.
3.4  היה ולא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין הזמנת המוצר/ים, תשלח ” סטודיו טלי ” ללקוח הודעת דואר אלקטרוני  על כך והזמנת המוצר לא תבוצע כל עוד לא הושלמה כמפורט להלן.
3.5  במקרה של העדר אישור של חברת כרטיסי האשראי יתבקש הלקוח להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין הזמנת המוצר/ים וזאת,  לשביעות רצונן המלא של ” סטודיו טלי ” ו/או חברת כרטיסי האשראי.
3.6  היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה (7) ימים, ” סטודיו טלי ” תהיה רשאית לבטל את הזמנת המוצר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4 אספקת המוצרים
4.1  מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
4.2   ” סטודיו טלי ” תספק ללקוח רק מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת  ביצוע הזמנת המוצר, וזאת במועד המצוין בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
4.3  זמני אספקת המוצרים המצוינים בדפי המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4.4  דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית ” סטודיו טלי ” לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
4.5  במקרה של הובלה חריגה תהיה ” סטודיו טלי ” רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
4.6  “סטודיו טלי ” לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה,  לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
4.7  התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח באמצעות אתר ” סטודיו טלי “,          ויחייב את הלקוח.
4.8  היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הנקוב בדף המוצר – על הלקוח להודיע על כך מיידית לנציג ” סטודיו טלי “.  במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוח הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים  ואישור נכונות התלונה ברישומים הממוחשבים של ” סטודיו טלי”.
4.9  בזמן אספקת המוצר, רשאית ” סטודיו טלי, ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי  ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר.
4.10 ” סטודיו טלי ” מספקת את המוצרים בישראל באמצעות דואר  ישראל ו/או באמצעות חברת שליחים של בהתאם לתנאי השרות שהם מספקים.

5 כשרות לעשות שימוש באתר
5.1  הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
5.1.1  הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ומדובר בקטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס,  יש לצרף את אישור האפוטרופוס בכתב.
5.1.2  הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
5.1.3  הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
5.1.4  הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת למשלוחים בישראל.
5.2  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ” סטודיו טלי ” רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר ” סטודיו טלי ” בכל אחד מהמקרים שלהלן:
5.2.1  הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
5.2.2  הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
5.2.3  הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
5.2.4  הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ” סטודיו טלי ” או בפעילות התקינה של אתר ” סטודיו טלי ” ו/או מי מטעמו.
5.2.5  בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין לצד ג’ ו/או להמשיך לסחור בו.

6 סודיות מידע
6.1 “סטודיו טלי ” לא תעשה כל שימוש במידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר ללא רשות הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע  שימוש לרעה במידע. ” סטודיו טלי ” תאפשר גישה למידע אודות הלקוח רק לעובדיה במידה והם זקוקים לו לצורך מתן שירות.
6.2  אתר סטודיו טלי נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. כל העברה  של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, ” סטודיו טלי ” לא תהיה אחראית  לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ך ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7 ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח
7.1  הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
7.2  ביטול הזמנת המוצר אפשרי מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב)  לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.
7.3  ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות משלוח דואר האלקטרוני לאתר ” סטודיו טלי ” studiotali16@gmail.com.
7.4  ביטול הזמנת המוצר כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא שימוש /פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול  מכל מין וסוג שהוא – לכתובת אתר סטודיו טלי כפי שמתפרסמת באתר על חשבונו.

7.5  לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה; מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן; מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול  שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; מוצרים פסידים.

8  ביטול הזמנת מוצר על ידי ” סטודיו טלי “
8.1 ”  סטודיו טלי ” רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה במקרים הבאים:
8.1.1  אם נפלה בהצעה טעות סופר בפרט כלשהו.
8.1.2  אם יתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.
8.1.3  אם העסקה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה.
8.2 “סטודיו טלי ” תמסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר.
8.3  אם הסתבר שהמוצר שהזמין הלקוח חסר או אזל מהמלאי, רשאית ” סטודיו טלי ” לבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך.  אם בוטלה הזמנת המוצר, כאמור, ” סטודיו טלי ” לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות  אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

9  תנאים נוספים
9.1  טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את ” סטודיו טלי ”
9.2  עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר ” סטודיו טלי “, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים,  בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר ” סטודיו טלי ” לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
9.3  התמונות המופיעות באתר ” סטודיו טלי ” עשויות לכלול פריטים שאינם מוצעים למכירה.
9.4  הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר ” סטודיו טלי ” אינם מועסקים ע”י ” סטודיו טלי ” ואינם מופעלים על ידה.
9.5  הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר ” סטודיו טלי ” יהיו אחראים כלפי הלקוח באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו,  בלי יוצא מן הכלל שיגרמו ללקוח באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או  כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל.  אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר ” סטודיו טלי ” ע”י הספקים, ונמצאים באחריותם  הבלעדית והמלאה של האחרונים.
9.6 “סטודיו טלי ” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי,  כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
9.7  אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י ” סטודיו טלי “.
9.8  רישומי המחשב של אתר ” סטודיו טלי ” בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
9.9  כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ” סטודיו טלי ” ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו,  תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינה הבלעדי של ” סטודיו טלי ”
9.10  אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ושאו  בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של ” סטודיו טלי ” ואשר מופיעים באתר ” סטודיו טלי ” אלא בהסכמתה, בכתב ומראש.
9.11  כל המוצרים המופיעים באתר ” סטודיו טלי ” כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
9.12 ” סטודיו טלי ” רשאית לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים באתר מעת לעת.

10 שירות לקוחות
10.1  ניתן להפנות שאלות לגבי אתר ” סטודיו טלי “, פעילותו והמוצרים המוצעים בו למכירה וכן לגבי תקנון זה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני.  “סטודיו טלי ” תעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 48 שעות.

11  דין ושיפוט
11.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט בתל אביב.

 

Call Now Button